TwitterLinkedIn
Polski / English

Adres 
ul.Okopowa 5/486, IV piętro, 20-022 Lublin

Napisz do nas
rada@konsorcjumbgp.pl
Zadzwoń

Eksperci

Poznaj naszych nowych ekspertów:

dr Marta Wachowicz (plazma kosmiczna)

dr nauk fizycznych (specjalizacja plazma kosmiczna); stopień naukowy doktora uzyskała w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Ekspert ds. komercjalizacji wyników naukowych i zarządzania własnością intelektualną z szerokim doświadczeniem w sektorze wysokich technologii. Posiada wykształcenie w zakresie ochrony własności intelektualnej i zarządzania w sferze B+R (m.in. ukończone Studia Podyplomowe: Science – Management - Commercialization na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii, Metody Wyceny Spółek Kapitałowych na SGH w Warszawie czy Zarządzanie B+R  w Nauce na WIT w Warszawie). Obszarem zainteresowań zawodowych są zagadnienia transferu technologii kosmicznych i wycena własności intelektualnej, jest autorem publikacji naukowych związanych z tą tematyką. W latach 2015 -2018 była Dyrektorem Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej w Polskiej Agencji Kosmicznej."


dr inż. Marek Bury (rzecznik patentowy)

doktor nauk technicznych (telekomunikacja), magister prawa. Zdobył wyższe wykształcenie w 2004 roku uzyskując dyplom magistra inżyniera na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej na makrokierunku Informatyka, Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja ze specjalnością Telekomunikacja – Radiokomunikacja i Radiolokacja oraz z dodatkowym profilem Telekomunikacja – Elektroakustyka i Telewizja. Stopień naukowy doktora uzyskał (z wyróżnieniem) na tym samym wydziale w 2009 roku. Magisterium z prawa uzyskał w 2017 roku w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. W latach 2009-2015 był pracownikiem naukowym na Politechnice Warszawskiej. Od 2009 jest polskim rzecznikiem patentowym a w 2013 zdał Europejski Egzamin Kwalifikacyjny i został wpisany na listę Europejskich Rzeczników Patentowych. Od 2010 roku pracuje jako rzecznik patentowy a od 2015 jest prezesem Bury & Bury Kancelarii Patentowej sp. z o.o. Zajmuje się sprawami patentów, głównie z zakresu elektrotechniki. Specjalizuje się w ochronie wynalazków realizowanych z zastosowaniem komputera (CII – ang. Computer Implemented Invention) oraz z dziedziny telekomunikacji, zwłaszcza radiokomunikacji. Jest autorem bądź współautorem licznych publikacji z dziedziny radioelektroniki i z dziedziny własności przemysłowej. Świadczy pomoc w zakresie oceny zdolności patentowej, opracowania strategii występowania o ochronę patentową w Polsce i poza jej granicami, oceny i wykazywania naruszenia patentu, a także unieważniania nieprawidłowo udzielonych patentów i praw ze wzorów użytkowych. Doradza w zakresie ochrony IP przy komercjalizacji wyników badań naukowych; szkolenie w tym zakresie przeszedł na uniwersytecie Stanforda w Kalifornii: Science – Management - Commercialization. W latach 2013-2017 był członkiem krajowej rady rzeczników patentowych. Od 2014 roku jest członkiem komitetu European Patent Practice przy Europejskim Instytucie Patentowym, przy czym od 2017 jest członkiem podkomitetu "Information and Communication Technologies".

 

dr hab. Bartosz Jóźwik (europejska integracja ekonomiczna)  

dr hab. nauk ekonomicznych; stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2017 r.; kierownik Katedry Ekonomii Międzynarodowej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Obecny obszar badań naukowych obejmuje relacje wzrostu gospodarczego oraz zanieczyszczenia środowiska naturalnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej, szczególnie z Europy Środkowej i Wschodniej. W 2018 roku zaprezentował na konferencji Cambridge Conference on Business & Economics w Cambridge University projekt badawczy „Zużycie energii i wzrost gospodarczy w Polsce: rola handlu zagranicznego i rozwoju rynku finansowego”, który został wyróżniony nagrodą Oxford Journal Disitinguished Rsearch Award. 

Udział w zespołach eksperckich w projektach badawczych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej: Wsparcie regionalnej sieci współpracy (2013); Analiza potencjału eksportowego regionu – badania rynków zewnętrznych w kontekście sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego (2010-2012); Foresight regionalny szansą ukierunkowanego rozwoju produkcji z sektora MŚP” współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej (2010).

Wybrane projekty badawcze: Uwarunkowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie lubelskim (2009); Ocena instrumentów zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego (2009); Finansowe instrumenty wsparcia rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w województwie lubelskim (2010).

 

prof. Adam J. Sulkowski  (prawo, zrównoważony rozwój, CSR)

Associate Professor of Law & Sustainability

Babson College, USA
(Law&Sustainability)
https://adamsulkowski.com/

 

Lucjan Paszkiewicz – future designer;

Ponad 14 lat doświadczeń jako doradca ds. strategii i projektowania przyszłości. Wykształcenie wyższe (KUL). Ekspert i praktyk w obszarach: planowanie scenariuszowe, tworzenie modeli biznesowych, budowanie i wdrażanie strategii rozwoju. Autor wielu autorskich programów rozwojowych i projektów badawczych. Wspierał tworzenie i rozwijanie ponad 300 modeli biznesowych dla start-up’ów i spółek kapitałowych. Propagator współpracy nauki z biznesem. Doradza przy komercjalizacji badań naukowych w tym tworzenia spółek spin off i spin out. Współpracuje z Design Factory i Startup Sauna przy Aalto University w Finlandii. Koordynował międzynarodowy projekt IdeAgora realizowany w konsorcjum z Collegium Mazovia (okres realizacji XI.2012 – X.2015). Projekt zawiera komponenty badawcze. Doradca i trener w projektach dla kadry naukowej uniwersytetów przyrodniczych „Przyszłość Rozwojowa Żywności” i „Zarządzanie Badaniami Sektora Produkcji Żywności”, „Model biznesowy budowy i rozwoju firm spin off” dla Collegium Mazovia, SIMS dla NCBiR. 

 

dr Maciej Jarota (radca prawny), Katedra Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych KUL;

Doktor nauk prawnych, w 2017 r. obronił pracę doktorską pt.: „Polubowne sposoby rozwiązywania sporów zbiorowych” na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Jako radca prawny uczestniczy w negocjacjach między związkami zawodowymi a pracodawcami. Doradza w zakresie zbiorowego prawa pracy, w tym także kształtowania dialogu na poziomie związki zawodowe-pracodawca. Opiniuje problemy z zakresu prawa pracy. Prowadzi szkolenia dla związków zawodowych, specjalistów ds. kadr i płac. W swoich badaniach analizuje oddziaływanie postępu naukowo-technologicznego na prawo pracy zwłaszcza w kontekście ochrony zdrowia pracownika. Uczestnictwo w projektach badawczych (wybrane):

  • Rozwój nanotechnologii, technologii cyfrowej i sztucznej inteligencji a ochrona zdrowia pracowników w środowisku pracy.
  • Prawna ochrona zdrowia pracownika przy pracy z nanocząstkami. Uwagi na temat zasadności wprowadzenia europejskich regulacji prawnych.
  • Dialog w zbiorowych stosunkach pracy w europejskim prawie pracy.

 

Michał Chmielewski, MBA – doradca Zarządu Smartt Re Sp. Z o.o wiodącego brokera reasekuracyjnego w Polsce;

Od ponad 15 lat zaangażowany w przygotowanie, negocjowanie programów dla strategicznych sektorów przemysłu energetycznego, ‘Oil & Gas’ oraz lotniczego. Organizator ‘road shows’ z reasekuratorami na rynku londyńskim oraz rynkach kontynentalnych. Ekspert lotniczy. Wykładowca akademicki na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W przeszłości związany z londyńskimi brokerami JLT, Thompson, Heath & Bond, oraz amerykańskim Amwins Inc

 

dr hab. nauk prawnych Grzegorz Tylec Profesor nadzwyczajny w Katedrze Języka Retoryki i Prawa Mediów

prawnik, radca prawny, specjalizujący się w prawie własności intelektualnej i prawie mediów, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny. Aktualnie  zatrudniony w Instytucie Dziennikarstwa i Zarządzania  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego, członek Polskiego Towarzystwa Badań Nad Filmem i Mediami, członek Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL, ekspert z zakresu ochrony własności intelektualnej w Instytucie Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, Redaktor naczelny Zeszytów Naukowcy KUL w latach 2016-2020.

Prowadził wiele szkoleń dla praktyków, radców prawnych oraz urzędników państwowych, dziennikarzy, redaktorów naczelnych czasopism w tym m. in dla sędziów  i  prokuratorów w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Autor ponad osiemdziesięciu publikacji naukowych w tym trzech monografii, współautor komentarza do ustawy Prawo własności przemysłowej oraz komentarza do ustawy o radiofonii i telewizji.

Lista publikacji: https://www.kul.pl/dr-hab-grzegorz-tylec-prof-kul,art_28080.html

 

dr hab. Sebastian Kwiecień (radca prawny)

prawnik, radca prawny, specjalizujący się w obsłudze podmiotów gospodarczych (ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianych spraw z zakresu prawa własności intelektualnej). Lider zespołów akwizycyjnych, pełnomocnik w procesach sądowych oraz arbitrażu międzynarodowego.

Aktualnie zatrudniony w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, prowadzi również kancelarię prawną MK Attorneys at Law w Lublinie.

Autor rozlicznych publikacji naukowych.

 

prof. Tomasz Arciszewski - George Mason University

„Professor Emeritus” na George Mason University (GMU) w Wirginii, USA. Jego misją życiową jest inspirowanie i kształcenie inżynierów, aby stali się bardziej kreatywni i w ten sposób służyli ludzkości – nie tylko jako analitycy, ale również jako wynalazcy. Autor wielu publikacji naukowych i technicznych artykułów w różnych pismach, książkach, i materiałach konferencyjnych. W 2009 r. opublikował książkę „Successful Education”. Założyciel i wieloletni dyrektor ASCE Global Center of Excellence in Computing.

Zespół ekspertów ds. bezpieczeństwa prawnego

dr hab. Wojciech Staszewski

(Prawo Europejskie i Międzynarodowe)

dr hab. Beata Kucia-Guściora

(Finanse i podatki)

dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL

(Ochrona danych osobowych)

dr hab. Hanna Witczak

(Prawo zobowiązań)

ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz

(Wartości i etyka w biznesie)

dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL

(Prawo spółek)

dr hab. Michał Domagała

(Prawo energetyczne)

dr hab. Paweł Nowik

(Prawo pracy)

ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL

(Zarządzanie konfliktem, negocjacje, mediacje, arbitraż)

dr hab. Monika Münnich

(prawo finansowe)

dr Katarzyna Mełgieś

(Prawo własności intelektualnej)

dr hab. Anna Haładyj

(Bezpieczeństwo ekologiczne)

mec. Tomasz Włostowski

(polityka handlowa, Lobbing)

Zespół ekspertów ds. dialogu społecznego

W skład konsorcjum wchodzą

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
zamknij